Armenian Kings - Armenian edition - hardcover

Armenian Kings - Armenian edition - hardcover

Share

$75.00

     Գրքում ներկայացված տասը հայ ականավոր արքաներն ընտրված են տարբեր դարաշրջաններից: Ընտրվել են այնպիսի գործիչներ, ովքեր իրենց բնորոշ գծերով առանձնացել են ոչ միայն ժամանակակիցներից, այլև զգալի հետք են թողել մեր ողջ պատմության մեջ:

     Գիրքը շարադրված է գիտահանրամատչելի լեզվով: Որպեսզի ընթերցողը հեշտությամբ կարողանա մանրամասներ գտնել ներկայացված ականավոր արքաների մասին, յուրաքանչյուր ակնարկից հետո նշված են հիմնական աղբյուրներն ու ուսումնասիրությունները։


The ten prominent kings featured in this book are from various eras of the millennia-old Armenian history. The selection of the ten most outstanding kings includes those national leaders who have left a fundamental mark in Armenian history. This book is written in a popular-scientific style and is intended for both the academic community as well as the general public. After each entry, several sources are listed for further reading. This way, the reader is given a chance for a more detailed inquiry and study on the lives of these kings and the remarkable events that took place during their lifetimes.